A B Ryesgade 72-74

Forside

Referater

Historie

Renovering

Dokumenter

Praktisk


A/B Ryesgade 72-74 - datoer og begivenheder

1899: Ejendommen opføres som privat udlejningsejendom. I de første mange år er der kun toiletter i gården.

1970'erne: Beboerne er ikke længre arbejdere, men består nu af enkelte pensionister og unge studerende.
Der eksperimenteres med sociale samværsformer og aktiviteter. En enkelt lejlighed er ikke udlejet, men benyttes til fællesspisning, arrangementer og gæsterum. I en periode danner de fire øvester lejligheder i opgang 74 rammen om et kollektive med 5 voksne og to børn.

Det er i samme periode at beboerne for egen regning etablerer fælles bad og vaskeri i kælderen, der drives som en forening med et månedligt kontingent for de deltagende. Aktiviteterne i denne forening overtages senere af andelsforeningen for at blive en del af ejendommens samlede drift.

I 1980 lå huslejen for en to-værelses på ca. 230 kr om måneden.

1984: Den 5. juli afholdtes stiftende generalforsamling, hvor ”Det vedtoges med 14 stemmer mod 0 at stifte en andelsboligforening med det formå at erhverve og administrere ejendommen Ryesgade 72-74”.

Købsprisen var 450.000 kr. hvortil kom købsomkostninger på 36.000 kr. Indskuddet var ca. 9.000 kr. pr to-værelsers andel. Ved samme lejlighed besluttedes det at hæve huslejen med 35% for at sikre midler til drift og vedligholdelse.

Enkelte ældre beboere ønskede ikke at indtræde i andelsforeningen, men disse lejligheder er ved følgende fraflytninger blevet solgt som andele. I flere tilfælde til sammenlængning, så ejendommen i dag har fået en varieret sammensætning af lejlighedsstørrelser.

1986: Første større vedligeholdelsesprojekt var udskiftning af vinduer til gårdsiden samt udskiftning af skiffertag mod samme side og nyt tagpap. Forløbet var dog ikke uden komplikationer, idet entrepenøren gik konkurs midt i forløbet. En ynge håndværker overtog entreprisen, men magtede desværre ikke helt opgaven. Deraf mange års problemer med utætheder ved bl.a tagvinduer og trappetårne. Renten på lånet hertil var på 9%. Prisen var ca. 465.000 kr

1987: I løbet af efteråret opsættes radiatorer og der installeres varmt brugsvand i de enkelte lejligheder. Leveringen af fjernvarme startede medio januar 1988.

Indtil da havde beboerne klaret sig med protroleumsovne, gasvandvarmere og andre intremistiske løsninger. Prisen var godt 600.000 kr, som delvist financieredes ved at alle andelshavere indbetalte til 15.000 kr pr to-værelsers andel.

1991: Vinduerne til gaden udskiftes og taget til samme side udskiftes til nyt skiffertag. Samtidig renses den nederste del af facaden, som skæmmedes at mange individuelle male- og udsmykningsløsninger. Vi kunne ved den lejlighed have fået energiglas, men det lå langt over, hvad der kunne skaffes tillutning til. Til at styre projektet havde vi en ingeniør og det viste sig at pengene var givet godt ud, idet han sørgede både for professionel kvalitetskontrol samt løsning af de problemer, som kunne opstå.

1994: Andelsforeningen fejrer 10-års jubilæum. Festen afholdes i kælderen, som på det tidspunkt fremstår nykalket. Gennem de seneste par år har beboerne i fælleskab gjort en stor indsat på at få fjernet skillerum og fjernet diverse efterladenskaber. Samtidig er lyskasserne til gaden blevet muret til.

1999: I foråret nedrives baghuset og gårdhaven etableres. Mange års arbejde med kontakt til myndigheder, borgmestre og politikere har endelig båret frugt. I de sidste par år drejede det sig om detailplanlægningen: herunder nødvendig renovering af kloakker samt placeringen af nedgangen til kælderen. Sydgården blev først etableret året efter, da der var en mindre/større strid om nedrivning af et baghus.

2001: Køkken/bagtrapperne samt bad og vaskeri renoveres. Den samlede pris beløber sig til knap 190.000 kr. Vi klarede os uden byggestyrer. Sagen forløb uden komplikationer.


2003: Internet med kabling til alle lejligheder. I første omgang er det med parabol på taget, men et par år senere bliver det opgraderet til fibernet, som føres fra gaden og ind i kælderen.

2004: Som første ejendom i gården får vi i sommerens løb opsat altaner. Forberedelserne har taget godt et par år. Til gengæld har kommunen lempet på reglerne, så de ikke skal sidde i et bestemt mønster. Det betyder, at alle kan få sat altanen efter eget ønske, og at det lykkes at få alle med.

Den samlede pris blev godt 900.000 kr., som blev finansieret med et realkreditlån til 5% og en forventet huslejeforhøjelse på 490 kr., som dog viste sig at kunne holdes ca. 100 kr. lavere.

2005: Ejendommen havde nu fået fjernvarne, varmt vand, nye vinduer, nyt tag og altaner. Tiden var til at se på en plan for kommende vedligeholdelsesarbejder. Der blev taget kontakt til byggerådgiver Kaved Homayoun, som sammen med bestyrelsen udarbejdede en plan.

Planen omfattede bl.a. renovering af hovedtrapper, diverse reparationer på taget, udskiftning af vinduer i butiksfacaderne og inddragelse af en mindre butik til cykelparkering.

2007: Renoveringen af fortrapperne bliver første etape. Der bliver malet, lagt nyt linoleum og i dørene til de enkelte lejligheder udskiftes bransikringen med fyldninger, så helhedsindtrykket bliver pænere. Desuden blændes dørene fra fortrapperne ind til butikkerne, så pladsen kan benyttes til opsætning af postkassser. Prisen beløb sig til 530.000 kr.

2010: Udskiftning af vinduer og døre til butikkerne samt etablering af cykelrum er næste etape. Både døre og vinduer til butikkenre er meget utidssvarende. Den største udfordring var cykelrummet. Marskandiseren bragte sagen for boligretten. Da begge parter havde brugt godt 20.000 på advokatsalær afsluttedes med forlig og han flyttede. Butiksrummet blev sammenlagt med mellemgangen, og der blev indrettet aflåst cykelrum for ejendommens beboere. Prisen for hele herligheden beløb sig til 240.000 kr.

2011: Skybrud og oversvømmet kælder. Et voldsomt skybrud den 2. juli betyder at kælderen fyldes med vand i over en meters højde. Det kræver nogle dages hårdt arbejde at bortskaffe ødelagte ejendele.

Senere har ejendommen været udsat for to mindre oversvømmelse af kælderen.

2012: Sidste etape i denne omgang omfattede en mængde mindre reparationer af tag, murværk m.v., nye døre til gården samt etablering af ny belysning på loft og i alle loftsrum. Pris i alt 270.000 kr.


2015: Køkkenfaldstammerne renoveres. Det har gennem en del år været klart at faldstammerne til køkkenafløbene var i meget dårlig stand, og at det måtte gøres noget. Valget stod mellem udskiftning eller en højteknolgisk løsning, hvor de gamle afløbsrør bevares men forsynes med nye plastrør indvendigt. Valget faldt på det sidste: en såkaldt strømpeforing, som betød minimalt indgreb i de enkelte lejligheder. Prisen blev knap 300.000 kr, som betaltes med opsparede midler.

2017 Isolering af loft. Pris 38.000 kr.

2018: Sikring mod oversvømmelse af kælder. Efter længere tids tilløb får vi realiseret projektet, som skal sikre kælderen mod oversvømmelse fra vand som kommer op af kloaken. Der bliver etalbleret tilbageløbsspærre på alle afløb og udført mindre reparationer på kloaksystemet. Prisen beløber sig til 132.000 kr.

Læs også om kvarterets historie


 

A B Ryesgade 72-74 er en lille andelsboligforening på Østerbro i København.
© 2004 - 2019 Kontakt: abryesgade7274@gmail.com